Frågor och svar

Fråga 1. Vad är problemet?

Svar 1. – Under de senaste åren har flera olyckor inträffat när små barn har fått tag på kapslar med flytande tvättmedel. Vissa av dessa olyckor var allvarliga – några av barnen fick till och med läggas in på sjukhus för att få vård. Kapslar med flytande tvättmedel är ofarliga när de används och förvaras i enlighet med anvisningarna. Men ifall ett barn får tag på en kapsel kan en olycka inträffa om innehållet rinner ut ur kapseln. Detta kan ge särskilt allvarliga konsekvenser för små barn som ofta stoppar allting i munnen. Därför måste kapslar med flytande tvättmedel alltid förvaras utom räckhåll för barn, före och efter användning.

Fråga 2. Vad kan hända om barnet råkar svälja produkten?

Svar 2. – Om flytande tvättmedel sväljs kommer förmodligen en kräkreaktion att uppstå. Beroende på hur mycket som svalts kan det orsaka flera attacker av kraftiga kräkningar, som ibland kan pågå i flera timmar. Komplikationer kan uppstå om barnet under dessa attacker råkar andas in samtidigt som det kräks, vilket kan kräva sjukhusvård. Om barnet sväljer tvättmedel ska giftinformationscentralen eller sjukvårdsrådgivningen kontaktas omedelbart. Om barnet har svalt tvättmedel och inte kräkts ska detta inte framtvingas.

Fråga 3. Vad kan hända om barnet råkar få produkten i ögonen eller på huden?

Svar 3. – Tvättmedel i ögat kan orsaka en allvarlig irritation som kan göra oerhört ont. Det är därför mycket viktigt att skölja ögonen försiktigt med vatten under flera minuter för att få bort allt tvättmedel. Det har hittills inte rapporterats om några incidenter där långvariga ögonskador har uppstått efter att barn har fått flytande tvättmedel från kapslar i ögat. Tvättmedel på huden kan leda till hudirritation, särskilt om tvättmedlet är i kontakt med huden under en längre tid. Även i dessa fall är grundlig sköljning av huden nödvändig. Man bör även ringa giftinformationscentralen eller sjukvårdsrådgivningen.

Fråga 4. Varför är kapslarna så farliga?

Svar 4. – Det flytande tvättmedlet inuti kapslarna är mycket koncentrerat, eftersom en enda kapsel innehåller allt tvättmedel som behövs för en tvätt. Om ett barn biter i kapseln kan den vattenlösliga film som omsluter tvättmedlet gå sönder och innehållet kan rinna ut. På grund av den höga koncentrationen kan detta leda till starka reaktioner, som t.ex. allvarliga kräkningar eller hudirritation.

Fråga 5. Vad bör du göra om kapslar sitter ihop? 

Svar 5. - Hantera alltid kapslar med flytande tvättmedel med torra händer för att undvika att tillföra fukt i packeteringen eftersom detta kan medföra att kapslar fastnar i varandra. Kapslar med flytande tvättmedel tillverkas av 100 % biologiskt nedbrytbar vattenlöslig film som snabbt upplöses under tvättcykeln. Detta innebär att fukt och fuktiga förhållanden utanför tvättmaskinen inte är önskvärda. Sådana förhållanden kan även leda till att kapslar fastnar i varandra eller löses upp utanför tvättmaskinen.

Som en konsekvens:

• Hantera alltid kapslar med torra händer

• Stäng förpackningen och förvara den på en lämplig plats

• Förvara inte i våta/fuktiga miljöer. 

Om kapslar sitter ihop med varandra: 

• Riv inte isär kapslar som fastnat i varandra eftersom du riskerar att det stänker i dina ögon eller mun. 

• Gör inte hål, bryt sönder eller skär i kapslarna.

• Om kapslar sitter fast i varandra kan du använda upp till två kapslar i tvättmaskinen eller kontakta tillverkaren. 

Fråga 6. Vad gör tvättmedelsbranschen för att förhindra dessa olyckor?

Svar 6. – Tillverkarna av kapslar med flytande tvättmedel tar sina kunders säkerhet på största allvar. Förutom förändrade produkter och förpackningar, finns det en gul etikett på alla paket med anvisningar. Man genomför också proaktiva kommunikationskampanjer, som t.ex. det paneuropeiska A.I.S.E.- initiativet ”Håll kapslar borta från barnen!”, med bl.a. denna webbplats som finns på flera språk.

Den europeiska tvättmedelsindustrin är engagerade i konsumenternas säkerhet och genomför ständigt viktiga åtgärder för att förhindra olyckor. Samtidigt poängterar branschen att kapslar med flytande tvättmedel, precis som andra rengöringsmedel, måste förvaras på en säker plats före och efter användning och alltid vara utom räckhåll från barn. Ständig konsumentutbildning är nödvändig för att uppnå en ännu säkrare användning av kapslar med flytande tvättmedel.

A.I.S.E.-initiativet ”Håll kapslar borta från barnen!” stöds av European Child Safety Alliance och drygt 20 partners i Europa, inklusive myndigheter, giftinformationscentraler och säkerhetsorganisationer.